Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie


Zawartość stron

Plakat
Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie realizuje projekt „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie kutnowskim (IV)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś Priorytetowa VIII. Zatrudnienie, Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy".
Okres realizacji: 01.01.2018r.- 31.12.2018r.
Cel projektu:
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie kutnowskim.
Grupa docelowa:
Projekt skierowany jest do 181 osób po 29. roku życia pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP w Kutnie jako bezrobotne (dla których został ustalony I lub II profil pomocy), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
•    osób po 50. roku życia,
•    osób długotrwale bezrobotnych (bezrobotnych nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy),
•    osób z niepełnosprawnościami,
•    kobiet,
•    osób o niskich kwalifikacjach (tj. osób, które zakończyły edukację na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum uzupełniającego, zasadniczej szkoły zawodowej).
W ramach projektu urząd pracy zakłada realizację następujących form wsparcia:
•    pośrednictwo pracy,
•    poradnictwo zawodowe,
•    staże,
•    jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
•    zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
Planowane efekty :
W wyniku realizacji projektu zakłada się, że 82 osoby bezrobotne (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) będzie pracowało po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek).
Wskaźniki efektywności zatrudnieniowej w ramach realizowanego projektu wynoszą:
•    dla osób niepełnosprawnych – 33%
•    dla osób długotrwale bezrobotnych- 30%
•    dla osób o niskich kwalifikacjach- 38%
•    dla osób w wieku 50 lat i więcej- 33%
•    dla kobiet- 39%
Wartość projektu: 2 314 939,00 zł, w tym:
•    1 967 698,00 zł pochodzi ze środków wspólnotowych (85%),
•    347 241,00 zł stanowi wkład krajowy (15%).

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę