Ochrona danych osobowych - Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie


Ochrona danych osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, iż od dnia 25 maja 2018r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie Pani/Pana danych osobowych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie, ul. Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno; dane kontaktowe: 24/355-70-50, adres email: loku@praca.gov.pl.

2. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie jest Inspektor Ochrony Danych; Anna Rzeźnicka tel: 24/355-70-89; adres email: iod@kutno.praca.gov.pl oraz osoba zastępująca inspektora Jolanta Wiśniewska tel. 24 355-70-64; adres email: ido@kutno.praca.gov.pl.

3. Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu niezbędnym do wykonania zadań wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2017 poz.1065 z późn.zm.) i jej aktów wykonawczych oraz w celu wypełniania obowiązków ustawowych ciążących na Powiatowym Urzędzie Pracy wynikającychz innych ustaw.

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym do dokonania rejestracji.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom upoważnionym z mocy prawa.

6. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz przenoszenia.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania oraz przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. (Dz.U.2018 poz.217 z późn.zm.)

9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie Pani/Pana dane osobowe narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany.
Załączniki
Procedury.pdf (pdf, 553 KB)
Zał. nr 1 - Zgoda.pdf (pdf, 297 KB)
Zał. nr 2 - Wydłużenie terminu.pdf (pdf, 185 KB)
Zał. nr 3 - Klauzula informacyjna bezrobotnych i poszukujący pracy.pdf (pdf, 222 KB)
Zał. nr 4 - Klauzula informacyjna dla organizatorów instrumentów rynku pracy.pdf (pdf, 221 KB)
Zał. nr 5 - Klauzula informacyjna dla pracodawców korzystających z pośrednictwa pracy.pdf (pdf, 221 KB)
Zał. nr 6 - Klauzula informacyjna dla pracodawców korzystających z KFS.pdf (pdf, 221 KB)
Zał. nr 7 - Klauzula informacyjna dla pracowników planowanych do objęcia kształceniem ustawicznym w ramach KFS.pdf (pdf, 222 KB)
Zał. nr 8 - Klauzula informacyjna dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców.pdf (pdf, 221 KB)
Zał. nr 9 - Klauzula informacyjna dla cudzoziemców.pdf (pdf, 220 KB)
Zał. nr 10 - Klauzula informacyjna dla poręczycieli ich współpmałżonków oraz współmałżonków wnioskodawców w związku z zawartymi umowami.pdf (pdf, 221 KB)
Zał. nr 11 - Klauzula informacyjna dla oferentów i innych podmiotów współpracujących z PUP w.pdf (pdf, 221 KB)
Zał. nr 12 - Klauzula informacyjna dla firm szkoleniowych będących oferentami szkoleń finansowanych ze środków Funduszu Pracy.pdf (pdf, 222 KB)
Zał. nr 13 - Klauzula informacyjna dla członków Powiatowej Rady Rrynku Pracy.pdf (pdf, 219 KB)
Zał. nr 14 - Klauzula informacyjna dla członków komisji działających przy PUP w Kutnie.pdf (pdf, 219 KB)
Zał. nr 15 - Klauzula informacyjna dla pracowników PUP w Kutnie.pdf (pdf, 220 KB)
Zał. nr 16 - Kluzula informacyjna dla emerytów PUP w Kutnie.pdf (pdf, 219 KB)
Zał. nr 17 - Klazuzula informacyjna dla osób fizycznych w związku z prowadzonymi postępowaniami zgodnie z KPA.pdf (pdf, 221 KB)
Zał. nr 18 - Klauzula informacyjna w związku z prowadzeniem postępowań z zakresu dostępu do informacji publicznej.pdf (pdf, 219 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę